> راهنمای نصب - دژینه

با توجه به محل قرارگیری درب در پروژه ها یکی از 3 حالت زیر جهت نصب دربهای ضد سرقت دژینه متصور می باشد، لطفا با توجه به محل نصب دربتان یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید.